Đăng ký

OneApp Logo_thumb

Trường Bán công Paul Habans tham gia quy trình OneApp (Một đơn đăng ký) được tài trợ bởi Hội đồng Trường học Giáo xứ Orleans và Học khu Phục hồi.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ, hãy liên hệ với Văn phòng Chính của chúng tôi theo số (504) 941-1810 hoặc đến gặp chúng tôi tại địa chỉ 3819 Herschel Street.

Trường Bán công Paul Habans là một trường bán công nhập học mở. Chúng tôi không chọn lọc, điều đó có nghĩa bất cứ ai cũng có thể đăng ký theo học tại trường chúng tôi và chúng tôi không có yêu cầu nào về tuyển sinh. Chúng tôi phục vụ các học sinh chủ yếu từ khu dân cư Algiers ở bờ Tây Sông Mississippi, tuy chúng tôi cũng có cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí cho các học sinh từ bất cứ đâu trong Giáo xứ Orleans.

Trường Bán công Paul Habans không kỳ thị dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay tình trạng nhập cư, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, tôn giáo, khuynh hướng hay sở thích tình dục, nhận thức hay biểu đạt giới tính, hoặc bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào khác trong quy trình tuyển sinh, lập chương trình hoặc các hoạt động.